Codul Etic al Grupului KONTRON

PREAMBUL

 

Acest Cod de conduită exprimă standardul ridicat de integritate al Grupului Kontron. Reputația companiei noastre și încrederea investitorilor, a partenerilor noștri de afaceri, precum și a angajaților noștri sunt de o importanță enormă pentru noi. Un comportament responsabil și legal este parte integrantă a activităților noastre de afaceri și a politicilor noastre corporative, iar acest lucru constituie baza succesului pe termen lung al companiei noastre.

Acest Cod de conduită vă oferă informații despre comportamentul la care toată lumea se poate aștepta de la Kontron AG și de la companiile incluse grupului său, inclusiv de la toți angajații ("Grupul Kontron"). Codul de conduită se aplică tuturor angajaților, inclusiv membrilor consiliului executiv și tuturor directorilor generali ai Grupului Kontron ("Angajații"). Acesta stabilește modul în care Angajații noștri trebuie să se comporte față de Grupul Kontron în general, față de colegi, față de partenerii de afaceri, cum ar fi clienții și furnizorii, precum și față de concurenți.

Codul de conduită este un rezumat al liniilor directoare minime obligatorii pentru companiile Kontron Group din întreaga lume. Trebuie remarcat faptul că, la nivel local, se pot aplica cerințe suplimentare, care nu pot fi stabilite și adoptate într-un cod de conduită uniform la nivelul întregului Grup Kontron. Diferențele internaționale în sistemele juridice și sociale ar putea necesita modificări locale ale acestui Cod de conduită pentru a reflecta standardele naționale mai stricte aplicabile. La rândul său, fiecare companie din Grupul Kontron adoptă același Cod de conduită sau, acolo unde este necesar, adoptă un Cod de conduită similar care respectă toate standardele stabilite în prezentul document și adaugă reguli și reglementări locale suplimentare sau mai stricte pentru comportamentul lor în afaceri.

Cu toate acestea, acest Cod de conduită nu arată doar ce așteptări îndeplinește Grupul Kontron, ci și ce așteptări avem în schimb de la partenerii noștri de afaceri de încredere și demni de încredere. Prin urmare, ne așteptăm, de asemenea, ca partenerii noștri de afaceri să respecte standardele înalte ale Kontron și, în special, ca furnizorii Kontron să respecte Codul de conduită pentru furnizori.


 

 

RESPONSABILITATEA CONDUCERII ȘI A FIECĂRUI ANGAJAT

 

Punerea în aplicare la nivel local a Codului de conduită este în responsabilitatea managerilor fiecărei companii din Grupul Kontron. În cazul în care apar întrebări legate de acest Cod de conduită, departamentul juridic și de conformitate al Kontron AG este disponibil 24 ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, pentru a sprijini companiile locale. În plus, Grupul Kontron a implementat un instrument de denunțare la nivel mondial, disponibil pe www.kontron.ag pentru toată lumea, pentru a raporta încălcări relevante ale acestui Cod de conduită și probleme de conformitate.

Cultura Grupului Kontron privind integritatea în afaceri și respectarea normelor și reglementărilor este condusă de toți managerii săi. Toți managerii ar trebui să dea un exemplu atunci când își îndeplinesc atribuțiile, atingând un nivel excelent de îndeplinire, acționând în mod transparent, fiind conștienți din punct de vedere social și având un comportament impecabil. Fiecare dintre ei trebuie să își îndeplinească sarcinile de organizare și de supraveghere într-un mod exemplar. Toți managerii poartă răspunderea pentru conduita profesională a angajaților care le sunt încredințați. Fiecare manager trebuie să accentueze importanța comportamentului etic și a conformității, să le mențină ca subiecte obișnuite ale relațiilor zilnice și să le încurajeze prin leadership personal și prin formare. Cu toate acestea, îndeplinirea de către manager a acestor responsabilități nu scutește fiecare Angajat de responsabilitatea sa de a respecta prezentul Cod de conduită. În plus, angajații responsabili trebuie să se asigure că acest Cod de conduită pentru furnizori este respectat și acceptat de părțile respective.

Acest Cod de conduită și Codul de conduită pentru furnizori, cu modificările ulterioare, precum și instrumentul de denunțare a neregulilor sunt disponibile pentru toată lumea pe site-ul web al Kontron (https://www.kontron.ag/about/corporate-governance/). 

 


 

 

RESPECTAREA LEGILOR, NORMELOR ȘI REGLEMENTĂRILOR

 

DECLARAȚIE GENERALĂ DE CONFORMITATE

Toți cei care lucrează cu Grupul Kontron trebuie să respecte legile, regulile și reglementările aplicabile ale sistemelor juridice în cadrul cărora Grupul Kontron își desfășoară activitatea, precum și acest Cod de conduită și toate politicile și procesele interne ale Grupului Kontron stabilite de Kontron AG pentru companiile din grupul său. Fiecare angajat este obligat să respecte atât legile, normele și reglementările naționale și internaționale, cât și să acționeze în conformitate cu acestea. De asemenea, Kontron solicită tuturor angajaților săi să respecte legile ca parte a conduitei personale, să își îndeplinească responsabilitățile personale și să se abțină de la orice activitate care ar putea aduce atingere reputației Grupului Kontron. Grupul Kontron acționează în strictă conformitate cu legile generale anticorupție, precum și cu legile antitrust și de concurență. În plus, Grupul Kontron acționează în strictă conformitate cu legile privind valorile mobiliare și tranzacțiile cu informații privilegiate și dă dovadă de o conștientizare profesională pentru combaterea spălării banilor.

 

CONVENȚII ȘI RECOMANDĂRI ALE ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Pe lângă legile, normele și reglementările fiecărei țări, există o serie de convenții și recomandări importante emise de organizațiile internaționale. Deși aceste documente se referă și acoperă în primul rând statele membre și, prin urmare, nu direct companiile multinaționale, aceste standarde servesc totuși drept orientări importante pentru comportamentul acestora din urmă și al angajaților. Kontron respectă prevederile acestor convenții și recomandări. Prin urmare, Kontron se așteaptă ca Angajații, furnizorii și partenerii săi de afaceri din întreaga lume să le recunoască și să le aplice, în special în ceea ce privește:

›  Carta Internațională a Drepturilor Omului, care cuprinde: Declarația Universală a Drepturilor Omului; Pactul internațional din 19 decembrie 1966 privind drepturile civile și politice, (Monitorul Oficial Federal 1973 II pp. 1533, 1534); și Pactul internațional din 19 decembrie 1966 privind drepturile economice, sociale și culturale (Monitorul Oficial Federal 1973 II pp. 1569, 1570);

›     Convenția europeană a drepturilor omului;

›   Declarația tripartită de principii a OIM (Organizația Internațională a Muncii) privind întreprinderile multinaționale și politica socială și Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, precum și libertățile fundamentale, în special, după cum urmează:

›     eliminarea muncii copiilor, vârsta minimă (în special Convenția OIM nr. 182 și nr. 138),

›      abolirea muncii forțate (în special Convenția OIM nr. 105, Convenția OIM nr. 29 și Protocolul din 11 iunie 2014 la Convenția nr. 29),

›      interzicerea discriminării (în special Convenția nr. 111 a OIM și Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea de remunerare între bărbați și femei),

›      libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă (în special Convențiile OIM nr. 87 și nr. 98);

›      Convenția de la Minamata privind mercurul din 10 octombrie 2013 (Monitorul Oficial Federal 2017 II p. 610, 611) (Convenția de la Minamata); 

›   Convenția de la Stockholm din 23 mai 2001 privind poluanții organici persistenți (Monitorul Oficial Federal 2002 II, pp. 803, 804) (Convenția POP), modificată ultima dată prin decizia din 6 mai 2005 (Monitorul Oficial Federal 2009 II, pp. 1060, 1061);


 

 

›     Convenția de la Basel privind controlul mișcărilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora din 22 martie 1989 (Monitorul Oficial Federal 1994 II pp. 2703, 2704) (Convenția de la Basel), astfel cum a fost modificată ultima dată prin cea de-a treia ordonanță de modificare a anexelor la Convenția de la Basel din 22 martie 1989 din 6 mai 2014 (Monitorul Oficial Federal II pp. 306/307);

›      Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale

›     "Agenda 21" privind dezvoltarea durabilă (documentul final al Conferinței fondatoare a ONU privind mediul și dezvoltarea)

›      Convenția ONU împotriva corupției

›    Convenția ONU cu privire la drepturile copilului Convențiile ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare

›      Convenția OCDE împotriva mituirii funcționarilor publici străini

 

În plus, Kontron respectă principiile materiale stabilite de "UN Global Compact" și urmărește să îndeplinească principiile "Alianța pentru afaceri responsabile". Grupul Kontron se poate identifica cu standardele stabilite și își propune să respecte standardele înalte prezente și viitoare. Grupul Kontron intenționează, de asemenea, să promoveze aceste principii în lanțul său de aprovizionare.


 

 

CONCURENȚA LOIALĂ ȘI LEGISLAȚIA ANTITRUST

 

Grupul Kontron își desfășoară activitatea într-un mod corect și susține o concurență liberă, nestingherită și eficientă, în beneficiul clienților, al companiilor și al societății în ansamblu. Kontron își propune să aibă relații de afaceri pe termen lung cu clienții săi actuali și viitori, bazate pe calitatea excelentă a produselor și serviciilor furnizate de Kontron, și nu pe practici ilegale.

Grupul Kontron respectă legile naționale și internaționale privind concurența și legile antitrust, atunci când își desfășoară activitatea în țările respective. Acest angajament asigură faptul că activitățile comerciale respectă regulile de concurență loială. Angajații și managerii responsabili participă în mod regulat la cursuri speciale de formare și urmează liniile directoare interne ale Kontron AG pentru selectarea atentă a partenerilor de afaceri.

 

COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE CONCURENȚI

 

Grupul Kontron nu va încheia acorduri sau înțelegeri anticoncurențiale cu concurenții. "Acordurile și înțelegerile ilegale între concurenți" sunt definite ca fiind între companii care desfășoară aceleași activități comerciale pe aceeași piață. Anumite tipuri de comportament pot duce la încălcarea legilor privind concurența loială și a celor antitrust. Pentru a le exclude, angajaților nu le este permis :

›    (i) să se consulte cu concurenții în legătură cu prețurile, piețele, producția, capacitățile, vânzările, ofertele, profiturile, marjele de profit, costurile, metodele de distribuție sau orice alt fapt sau factor care determină sau influențează comportamentul concurențial al societății, și în special în cazurile în care acest lucru este menit să determine un comportament de însoțire din partea concurentului;

›      (ii) să încheie un acord sau un aranjament cu un concurent care să prevadă o abținere de la concurență; să restricționeze relațiile cu furnizorii; să prezinte oferte false pentru licitații; sau la alocări privind clienții, piețele, teritoriile sau programele de producție;

›    (iii) să exercite o influență asupra prețurilor de revânzare practicate de cumpărătorii noștri sau să încerce să îi determine să restricționeze exportul sau importul de bunuri furnizate de Kontron. În plus, Angajații nu trebuie să obțină informații despre concurenți sau piețe prin recurgerea la spionaj industrial, mită, furt sau ascultări electronice. De asemenea, aceștia nu trebuie să comunice cu bună știință informații eronate despre un concurent sau despre produsele sau serviciile acestuia.

 

COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE CLIENȚI, PARTENERI DE VÂNZĂRI/ DE AFACERI, FURNIZORI

Grupul Kontron susține, de asemenea, concurența deschisă în relațiile noastre cu clienții, partenerii de vânzări/ de afaceri și furnizorii. Prin urmare, Angajații se vor angaja să discute cu clienții, partenerii de vânzări/partenerii comerciali sau furnizorii despre:

›     (i) respectarea prețurilor de revânzare. Cu toate acestea, în multe cazuri, sunt permise recomandări fără caracter obligatoriu, fără presiuni sau stimulente, privind prețurile de revânzare și stabilirea unor prețuri maxime de vânzare; sau

›      (ii) obstrucționarea exporturilor sau reimporturilor.

Comportamentul anticoncurențial poate avea consecințe grave. Printre acestea se numără aplicarea unor amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri anuală mondială a Grupului Kontron; excluderea de la licitațiile pentru contracte publice; pedeapsa cu închisoarea și prejudicii grave aduse reputației Grupului Kontron (inclusiv daunele solicitate de terți). Vă rugăm să rețineți că pot fi aplicate amenzi și în cazurile în care împiedicarea concurenței nu a fost intenționată. Este responsabilitatea fiecărui angajat al Grupului Kontron să acționeze în strictă conformitate cu toate legile aplicabile în materie de concurență și antitrust.


 

 

INTERZICEREA CORUPȚIEI ȘI

 

Grupul Kontron concurează la nivel mondial pentru contractele atribuite de entitățile din sectorul public și de întreprinderile deținute de stat. Este de o importanță esențială pentru Grupul Kontron să respecte cu strictețe toate legile și reglementările aplicabile legate de achizițiile publice, acestea incluzând acele reglementări care interzic încercările de a influența în mod necorespunzător oficialii guvernamentali, precum și partenerii de afaceri privați.

Kontron nu tolerează nicio formă de corupție în relațiile noastre de afaceri, oriunde în lume. Succesul Kontron se datorează calității și caracteristicilor oferite de produsele noastre inovatoare, serviciilor orientate către clienți și expertizei tuturor angajaților Kontron. Plățile efectuate de către companiile Grupului Kontron trebuie să aibă întotdeauna un scop legitim și trebuie să fie documentate corespunzător.

O serie de standarde anticorupție au fost promulgate la nivel internațional și puse în aplicare la nivel național. Aceste din urmă legi și reglementări interzic mita și actele de corupție în toate formele și sub orice formă. Printre acestea se numără Bribery Act din Regatul Unit și Foreign Corrupt Practices Act din SUA. Acestea sunt aplicate cu strictețe și au un domeniu de aplicare la nivel mondial.

Angajații trebuie să raporteze toate activitățile suspecte de corupție către departamentul juridic și de conformitate al Kontron.

Corupția nu este o infracțiune minoră. Același lucru este valabil pentru orice formă de șantaj. Acestea sunt activități ilegale. Angajații sunt obligați să se abțină de la orice formă de comportament corupt, fie direct, fie indirect. Acest lucru se aplică în special încercărilor de a influența factorii de decizie care lucrează pentru partenerii de afaceri sau în sectorul public prin oferirea, promisiunea sau acordarea de avantaje nepermise; sau prin autorizarea, conducerea, aprobarea sau tolerarea unui astfel de comportament de către orice altă persoană. Promisiunile, ofertele, invitațiile și cadourile nu trebuie făcute în cazurile în care acestea ar putea fi considerate ca fiind o încercare de a influența în mod necorespunzător un funcționar public sau un partener de afaceri.

În general, angajații trebuie să fie sensibilizați cu privire la indicii de comportament ilegal, de care selecția atentă a partenerilor de afaceri este indisolubil legată.

 

GESTIONAREA CADOURILOR ȘI A INVITAȚIILOR

Cea mai frecventă formă de corupție este mita. Grupul Kontron nu tolerează nicio formă de mită, indiferent dacă aceasta este făcută direct sau indirect prin intermediul unor terțe părți. Mita este actul de a oferi, promite sau da bani, cadouri sau alte beneficii unui funcționar public sau unui angajat public sau privat în scopul de a primi avantaje necuvenite. Mita este o infracțiune penală în întreaga lume.

Pentru a evita aceste situații, ținând cont de circumstanțele locale, angajaților nu li se permite:

›      să ofere sau să accepte cadouri sau invitații excesive pentru evenimente de divertisment;

›      să acorde sau să accepte cheltuieli de călătorie excesive;

›      să ofere sau să accepte donații, sponsorizări sau adeziuni necorespunzătoare;

›      să ofere sau să accepte plăți monetare necorespunzătoare (inclusiv plăți de facilitare);

›      să ofere sau să accepte orice alte beneficii necuvenite către sau de la parteneri de afaceri actuali/potențiali.

În multe culturi, cadourile și invitațiile la evenimente de divertisment sunt importante pentru dezvoltarea și aprofundarea relațiilor de afaceri. În special atunci când este vorba de cadouri sau de orice fel de plăți sau beneficii fără bază contractuală, astfel de ajutoare pot fi considerate nepotrivite dacă depășesc o valoare de aproximativ 100,00 EUR per partener de afaceri în fiecare semestru. Prin urmare, prin "partener de afaceri" se înțelege societatea (sau persoana fizică) legată de relația de afaceri și toți angajații acesteia. Subvențiile nepotrivite trebuie refuzate în mod politicos, cu excepția cazului în care reglementările locale prevăd altfel. În niciun caz cadourile și invitațiile nu trebuie să influențeze în mod nejustificat procesul decizional al destinatarului sau să creeze aparența unei influențe necorespunzătoare. Prin urmare, fiecare Angajat trebuie să aibă grijă ca darurile și ospitalitatea să fie doar acceptate sau oferite limitat într-o măsură rezonabilă. Angajații nu au voie să ofere autorităților publice, funcționarilor publici, altor funcționari și reprezentanților organizațiilor publice cadouri sau invitații sau să ofere și să acorde plăți în numerar sau alte avantaje de orice fel, care  ar putea să le influențeze acțiunile sau deciziile. Pentru a afla care sunt pragurile locale privind cadourile și invitațiile, managerul dvs. local vă poate oferi mai multe detalii. Fiecare angajat este rugat să se consulte cu superiorul său ierarhic în cazul în care există incertitudini cu privire la evaluarea cadourilor și la plafoanele impuse acestora, precum și cu privire la oportunitatea acestora. Decizia luată de comun acord trebuie să fie documentată în mod corespunzător.

 

SPONSORIZĂRI, DONAȚII, EVENIMENTE DE CARITATE,

Sponsorizările, donațiile, evenimentele de caritate și afilierile trebuie întotdeauna examinate cu atenție pentru a se stabili dacă acestea promovează obiectivele legitime ale companiei. Acestea nu trebuie să fie promise, oferite sau făcute pentru a obține avantaje comerciale necorespunzătoare sau în alte scopuri non-etice.


 

 

COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

 

Spălarea de bani reprezintă procesul de disimulare a naturii și sursei banilor proveniți din activități criminale, cum ar fi terorismul, traficul de droguri sau mita, și apoi introducerea acestor "bani murdari" în fluxurile financiare și comerciale. O astfel de spălare este efectuată pentru a da banilor o aparență de legalitate și pentru a le ascunde sursa sau identitatea proprietarului lor.

Grupul Kontron se străduiește să mențină relații de afaceri numai cu parteneri de afaceri de încredere, ale căror activități comerciale respectă cerințele legale și ale căror resurse financiare sunt de origine legitimă. Toți Angajații sunt obligați să respecte cerințele de evidență și contabilitate atunci când desfășoară tranzacții de plată în numerar și alte tipuri de tranzacții de plată.

Angajații și managerii responsabili ai Grupului Kontron participă în mod regulat la cursuri speciale de formare și urmează liniile directoare interne ale Kontron AG pentru selectarea atentă a partenerilor de afaceri, pentru a evita orice contact cu spălarea banilor.


 

 

ÎNREGISTRĂRI FINANCIARE ȘI COMERCIALE

 

Grupul Kontron se angajează să prezinte rapoarte exacte și veridice investitorilor, angajaților, clienților, partenerilor de afaceri, publicului, tuturor agențiilor guvernamentale și altor părți interesate. Respectăm toate legile, reglementările, standardele și practicile aplicabile, în special în ceea ce privește cerințele de păstrare a legislației fiscale și comerciale pentru declarațiile financiare anuale, documentele contabile etc.

Toți angajații Kontron se asigură că înregistrările comerciale și financiare sunt corecte, veridice și complete. Toate registrele și evidențele trebuie să prezinte fiecare tranzacție sau cheltuială într-un mod obiectiv și veridic. Introducerea și întreținerea acestora trebuie să se facă cu promptitudine. Registrele și evidențele trebuie să fie actualizate. Cărțile și registrele vor fi întotdeauna întocmite la timp și vor fi în conformitate cu normele și standardele contabile aplicabile. Aceste registre și evidențe includ toate datele, certificatele și alte materiale scrise furnizate în scopuri de raportare financiară și de publicare, precum și materialele colectate în alte scopuri. Fiecare companie a Grupului Kontron furnizează informații corecte și complete în scopul raportării financiare. Toate tranzacțiile trebuie să fie reflectate corect în scopuri fiscale.

Comportamentul neconform ar putea genera riscul de a face obiectul unor investigații (de exemplu, pentru contabilitate/fiscalitate, fraudă, spălare de bani). Astfel de investigații ar putea avea un impact negativ asupra Grupului Kontron, a reputației sale și a angajaților săi.

 

REMUNERAȚII ȘI RAMBURSĂRI

Remunerările și rambursările (de exemplu, reducerile) către partenerii contractuali pot fi plătite numai pe bază contractuală sau pe o bază obiectiv inteligibilă, numai în conturile de afaceri ale partenerilor de afaceri și trebuie să fie documentate în scris, asigurându-se în mod corespunzător că data și ora documentării sunt transparente.


 

 

EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

 

Toți angajații sunt obligați să se comporte în așa fel încât să prevină apariția unor conflicte de interese care ar putea fi în detrimentul Grupului Kontron. Prin urmare, toți angajații trebuie să mențină o distincție clară între interesele Grupului Kontron și interesele lor personale. Există un conflict de interese în activitatea de zi cu zi dacă interesele personale ale unui Angajat diferă de cele ale Grupului Kontron sau dacă interesele personale ar putea influența deciziile sau comportamentul său legat de afaceri.

 

LOCURI DE MUNCĂ SECUNDARE

Orice intenție de a ocupa un loc de muncă plătit suplimentar în afara Grupului Kontron trebuie să fie transmisă în scris departamentului de resurse umane și superiorului ierarhic al angajatului, în prealabil, pentru aprobare. Aprobarea pentru ocuparea secundară a unui loc de muncă poate fi refuzată dacă se consideră că aceasta va scădea nivelul de performanță al angajatului la locul de muncă, dacă nu este în concordanță cu sarcinile angajatului în cadrul Grupului Kontron sau dacă există riscul unui conflict de interese. Reglementările mai stricte legate de muncă din contractul de muncă, dacă există, rămân neafectate. Acest lucru este valabil și pentru activitățile consiliului de supraveghere sau ale consiliului consultativ în cadrul companiilor externe.

Cu toate acestea, salariații sunt încurajați să scrie ocazional, să țină conferințe și să desfășoare activități similare, care nu sunt considerate ca fiind activități secundare.

 

INVESTIȚII ÎN SOCIETĂȚI TERȚE

Fiecare angajat informează în scris Resursele umane cu privire la orice investiție directă sau indirectă în societăți terțe:

›     care sunt parteneri de afaceri ai Grupului Kontron, ceea ce înseamnă dacă Angajatul este implicat în afaceri cu compania terță sau dacă are un rol în consiliul de administrație sau de conducere în compania terță. În ceea ce privește companiile cotate la bursă, acest lucru se aplică numai dacă investiția depășește cinci procente din capitalul total al acesteia; sau

›      care concurează cu Grupul Kontron, în cazul în care angajatul poate influența conducerea concurentului prin această investiție. Acest lucru se presupune dacă participația depășește cinci procente din capitalul total al societății.

 

Deținerea - directă sau indirectă - de acțiuni în societăți concurente ale Grupului Kontron care generează o influență antreprenorială necesită obținerea prealabilă a aprobării din partea Comitetului executiv. Angajații nu se vor angaja să opereze sau să lucreze pentru o companie care concurează cu Grupul Kontron și Angajații nu se vor angaja în nicio activitate care concurează cu Grupul Kontron.

 

 

DECIZII REFERITOARE LA RUDE

Angajații trebuie să raporteze în timp util conducerii locale tranzacțiile sau deciziile legate de rude sau de alte persoane asociate îndeaproape, să se asigure că există o aprobare scrisă din partea conducerii locale înainte de efectuarea tranzacțiilor și să se asigure că tranzacțiile sunt documentate în scris, împreună cu aprobarea scrisă. Acest lucru include toate deciziile de afaceri sau de personal referitoare la Grupul Kontron cu privire la următoarele rude sau persoane apropiate:

Soțul/soția, partenerul/partenera, partenerul de viață, părinții (de drept), copiii vitregi (vitregi), frații și surorile (vitregi/vitregi), alte persoane care locuiesc în comunitatea domestică, alte persoane cu care există o relație personală/economică apropiată.


 

 

DREPTURILE OMULUI ȘI MUNCA PRACTICĂ

 

TINERI LUCRĂTORI ȘI INTERZICEREA MUNCII COPIILOR

Angajarea tinerilor lucrători este permisă numai în conformitate cu reglementările internaționale și naționale privind vârsta minimă a tinerilor lucrători. Toate formele de muncă a copiilor sunt interzise. Kontron acționează în special în conformitate cu cele două convenții fundamentale ale OIM privind munca copiilor (Convenția nr. 138 privind vârsta minimă și Convenția nr. 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor).

Companiile Grupului Kontron au implementat măsuri și mecanisme de control adecvate pentru a asigura respectarea acestei dispoziții. În niciun caz Kontron nu va accepta încălcări ale acestei prevederi în lanțul său de aprovizionare.

 

INTERZICEREA SCLAVIEI MODERNE

Toate formele de sclavie modernă, cum ar fi sclavia forțată, servitutea sau munca obligatorie, traficul de persoane sau practici similare, în special alte forme de dominație sau opresiune, sunt strict interzise, iar Kontron nu va tolera nicio încălcare a acestei prevederi în lanțul său de aprovizionare.

Companiile Grupului Kontron au implementat măsuri adecvate pentru a asigura respectarea acestei dispoziții.

 

DIVERSITATE, EGALITATE DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE

Personalul Grupului Kontron este alcătuit din persoane de diferite origini etnice, culturi, religii, vârste, niveluri de abilități (dizabilități), rase, identități și convingeri sexuale, genuri și mentalități. Diversitatea personalului nostru constituie o forță motrice a succeselor obținute de Grupul Kontron. Toți angajații sunt tratați în mod egal. Grupul Kontron nu tolerează discriminarea împotriva oricărei persoane care manifestă oricare dintre aceste caracteristici. În special, nu tolerează hărțuirea sexuală sau orice altă formă de agresiune față de persoane. Aceste principii se aplică atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Ele cuprind, de asemenea, relațiile cu partenerii. Politica Grupului Kontron este de a angaja personal care să posede cele mai înalte grade de motivație și capacități. Grupul Kontron promovează în mod activ egalitatea de șanse a tuturor persoanelor, indiferent de specificul caracteristicilor de mai sus, în toate pozițiile, inclusiv în rolurile de conducere, susținută de politicile și orientările interne ale grupului.

 

LIBERTATEA DE ASOCIERE ȘI NEGOCIEREA COLECTIVĂ

Kontron respectă libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă. Angajații sunt liberi să își exercite drepturile și nu sunt supuși niciunei forme de hărțuire sau represalii din partea Grupului Kontron.

 

SALARII ȘI BENEFICII

Fiecare companie din Grupul Kontron oferă salarii corecte și rezonabile angajaților săi. Fiecare companie a Grupului Kontron respectă toate legile aplicabile referitoare la salariile minime și la legile privind compensațiile. Grupul Kontron respectă principiile de egalitate salarială, ceea ce înseamnă că nu se face nicio discriminare pe criterii de gen. Beneficiile sunt disponibile pentru fiecare angajat al Grupului Kontron în conformitate cu reglementările aplicabile.

 

ORELE DE LUCRU

Grupul Kontron aderă la toate reglementările aplicabile privind timpul de lucru la nivel global. În special, angajații care lucrează de acasă/birourile mobile sunt sfătuiți în mod explicit să nu depășească cu strictețe orele maxime de lucru.


 

 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Grupul Kontron promovează sănătatea și bunăstarea angajaților săi. Fiecare companie a Grupului Kontron își protejează Angajații împotriva riscului de accidente de muncă și boli profesionale. Un mediu de lucru sigur pentru fiecare Angajat este asigurat de fiecare companie a Grupului Kontron, ținând cont de cerințele și reglementările legale locale. Angajații vor fi sprijiniți în menținerea sănătății fizice și mentale. Angajații sunt încurajați să raporteze orice condiții nesigure în mediul lor de lucru superiorului lor.

 

FORMARE ȘI COMPETENȚE

Kontron oferă programe de educație internă și externă și cursuri de formare pentru a oferi un sprijin adecvat angajaților săi. Pe lângă abilitățile tehnice și sociale, în cadrul grupului se oferă, de asemenea, în mod regulat, cursuri de formare în ceea ce privește conștientizarea securității, protecția datelor și conformitatea.


 

 

CONTROALE LA EXPORT, IMPORT ȘI COMERȚ

 

Importul și exportul de produse și servicii sunt foarte reglementate. Grupul Kontron respectă toate controalele la export și reglementările vamale aplicabile în țările în care își desfășoară activitatea. Controalele la export se aplică, în general, expedierii de bunuri, servicii, hardware, software și tehnologii peste anumite granițe naționale, inclusiv cele urmărite prin e-mail. Astfel de legi pot fi aplicate la exportul direct și indirect către și importul din țările asupra cărora au fost impuse sancțiuni. Aceste legi se aplică, de asemenea, țărilor terțe suspectate că ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale sau că ar fi implicate în activități criminale. Contravențiile la aceste legi și prevederi pot da naștere la pedepse și sancțiuni de mare amploare, inclusiv amenzi și excluderi decretate oficial de la reglementările simplificate privind importul și exportul. Toți Angajații a căror activitate presupune tratarea importurilor și exporturilor sunt obligați să respecte toate legile și dispozițiile aplicabile.

În cazul în care apar îndoieli cu privire la legalitatea importului sau a exportului sau la sancțiunile care ar putea fi asociate cu acesta, angajații trebuie să informeze imediat în scris conducerea locală înainte de a proceda la acest export sau import.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         


 

 

GESTIONAREA RESPONSABILĂ A LANȚULUI DE APROVIZIONARE

 

Grupul Kontron a publicat, de asemenea, un "Cod de conduită al furnizorilor Kontron" separat (https://www.kontron.ag/about/corporate-governance/), care stabilește cerințele minime adresate furnizorilor Kontron și care descrie așteptările Grupului Kontron față de partenerii săi de afaceri din cadrul lanțului său de aprovizionare.

 

APROVIZIONAREA RESPONSABILĂ CU MINERALE

Grupul Kontron se angajează să evite utilizarea în produsele sale a materiilor prime care provin din zone cu risc ridicat și/sau din zone afectate de conflicte și care, prin urmare, ar putea sprijini încălcarea drepturilor omului, corupția, finanțarea grupurilor armate, terorismul sau alte circumstanțe echivalente. În măsura în care se aplică fiecărei companii din cadrul Grupului Kontron (ținând cont de modelul său de afaceri), Grupul Kontron a stabilit o procedură pentru a evita mineralele de conflict în domeniul de aplicare. Companiile Grupului Kontron adoptă o politică rezonabilă și exercită diligențe rezonabile cu privire la sursa și lanțul de custodie a tantalului, staniului, tungstenului și aurului, precum și a altor resurse minerale critice, în produsele pe care le fabrică. Aceasta pentru a se asigura, în mod rezonabil, că acestea provin din surse conforme cu Ghidul OCDE pentru lanțuri de aprovizionare responsabile cu minerale provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat sau cu un cadru comparabil de precauție.

 

CONFORMITATE REACH ȘI ROHS

Companiile Grupului Kontron asigură, de asemenea, conformitatea cu REACH, RoHS și alte reglementări aplicabile în ceea ce privește cerințele legate de produse.

 

UTILIZAREA DE PIESE ORIGINALE

Companiile Grupului Kontron se aprovizionează numai cu piese originale pentru produsele și serviciile sale. Companiile Grupului Kontron mențin metode și procese eficiente pentru a identifica și a minimiza riscul de a introduce piese și materiale contrafăcute în produsele sale. Companiile Grupului Kontron investesc foarte mult efort pentru a se asigura că piesele contrafăcute nu provin nici direct, nici indirect prin intermediul lanțului lor de aprovizionare. Grupul Kontron se așteaptă de la furnizorii săi să implementeze măsuri adecvate pentru a asigura un nivel ridicat de conformitate cu cerințele acestei prevederi. 

 

RESPONSABILITATE DE MEDIU

 

AUTORIZAȚII DE MEDIU ȘI CONFORMITATE

Companiile Grupului Kontron respectă toate legislațiile de mediu aplicabile, inclusiv legile și reglementările privind interzicerea sau restricționarea anumitor substanțe, legile de etichetare și reglementările privind reciclarea și eliminarea. Toate autorizațiile și înregistrările de mediu necesare sunt obținute, menținute și actualizate, iar cerințele operaționale și de raportare sunt respectate.

Eficiența resurselor și aspectele ecologice sunt, de asemenea, respectate în colaborare cu partenerii de afaceri, furnizorii și clienții Kontron. În cazul în care există aspecte ecologice pe care angajații le consideră demne de luat în seamă, aceștia trebuie să trimită un e-mail informal echipei ESG (esg@kontron.com) pentru a le raporta ca măsură ESG.

 

UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR NATURALE ȘI PREVENIREA POLUĂRII

Toate companiile Grupului Kontron sunt invitate să evite și să reducă deșeurile de orice fel, de exemplu, reducerea consumului de apă, precum și să promoveze utilizarea redusă a energiei, a combustibililor fosili, a mineralelor și a altor resurse, inclusiv a materiilor prime, și să asigure eficiența energetică și o gestionare durabilă a resurselor în general. Utilizarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi sistemele fotovoltaice, este încurajată în detrimentul utilizării surselor de energie neregenerabilă. În plus, toate companiile din grupul Kontron sunt rugate să ia măsuri pentru a reduce la minimum poluarea, inclusiv emisiile de carbon și de gaze cu efect de seră. Acest lucru poate fi pus în aplicare prin mai multe măsuri, de exemplu, reducerea deplasărilor în interes de serviciu, optimizarea instalațiilor și a proceselor de operare.

 

SUBSTANȚE PERICULOASE

Companiile Grupului Kontron identifică, etichetează și gestionează pentru a asigura manipularea, deplasarea, depozitarea, utilizarea, reciclarea sau reutilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice, a deșeurilor și a altor materiale care prezintă un pericol pentru oameni sau pentru mediu. Toți angajații își informează imediat superiorul respectiv în cazul în care observă sau sunt informați cu privire la eliberarea unor astfel de substanțe, astfel încât să poată fi luate măsuri adecvate în timp util. În plus, angajații în cauză, șeful de departament sau conducerea locală informează, de asemenea, ESG-Team cu privire la astfel de cazuri și la măsurile luate (esg@kontron.com).

 

GESTIONAREA DEȘEURILOR SOLIDE

Companiile Grupului Kontron trebuie să implementeze o abordare sistematică rezonabilă pentru a identifica, gestiona, reduce și elimina sau recicla în mod responsabil deșeurile solide.

 

DEZVOLTAREA ÎN CONTINUARE A MĂSURILOR DE MEDIU

Grupul Kontron are o înțelegere clară a impactului asupra mediului și a responsabilităților pe care Grupul Kontron le asociază cu comportamentul său de afaceri și cu produsele/serviciile furnizate. Grupul Kontron dispune de mai multe procese pentru a atenua impactul negativ asupra mediului prin eforturi rezonabile. Toate companiile Grupului Kontron sunt rugate să stabilească un sistem rezonabil de management de mediu, aliniat la cerințele materiale ale ISO 14001. Grupul Kontron se angajează să își îmbunătățească în mod constant performanța în materie de sustenabilitate. În plus, Grupul Kontron se așteaptă ca furnizorii săi să contribuie la obiectivele de mediu ale Kontron și să colaboreze cu Kontron pentru a îmbunătăți performanța de mediu a lanțului de aprovizionare al Grupului Kontron. Prin urmare, companiile din grupul Kontron își verifică și își selectează principalii furnizori, aplicând, de asemenea, criteriile ESG (mediu, social, guvernanță). Aflați mai multe despre strategia de sustenabilitate a grupului Kontron citind Raportul anual de sustenabilitate al Kontron, disponibil la

https://www.kontron.ag/esg/, care prezintă măsurile și obiectivele în detaliu.

 

MANIPULAREA INFORMAȚIILOR, A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI A SECRETELOR COMERCIALE

 

INFORMAȚII PRIVILEGIATE

Acțiunile Kontron AG sunt listate la Bursa de Valori din Frankfurt. În calitate de societate listată, Kontron AG se supune cerințelor stricte impuse jucătorilor de pe piețele de capital. Eficiența pieței financiare se bazează în mare măsură pe încrederea acordată de participanții la aceasta, acest lucru aplicându-se în special la accesibilitatea informațiilor publice și la nedivulgarea de informații confidențiale și de informații privilegiate. "Informația privilegiată" este o informație de natură precisă, care nu a fost făcută publică, care se referă, direct sau indirect, la unul sau mai mulți emitenți sau la unul sau mai multe instrumente financiare și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea avea un efect semnificativ asupra prețurilor acestor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate aferente [articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind abuzul de piață].

Prin urmare, Grupul Kontron este obligat să mențină un nivel deosebit de ridicat de atenție atunci când tratează informații nepublice, respectiv informații privilegiate. Acest lucru este întreprins pentru a se asigura că toți participanții de pe piață se bucură de aceleași oportunități și condiții. Toate informațiile la care cotațiile bursiere răspund într-o manieră sensibilă sunt strict confidențiale. Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate este strict interzisă (indiferent dacă este semnat un acord de confidențialitate sau o declarație de confidențialitate). Această utilizare abuzivă constituie o infracțiune penală. Toate cerințele legale și reglementările de conformitate trebuie respectate atunci când se tratează informații privilegiate. Obligația de a păstra secretul există fără limitare după încetarea raportului de muncă. În plus, anumite tranzacții în nume propriu efectuate de membrii Consiliului de administrație și ai Consiliului de supraveghere al Kontron AG cu titluri de valoare sau alte instrumente financiare ale Kontron AG (așa-numitele "tranzacții ale administratorilor") trebuie să fie dezvăluite de către aceștia și de către Kontron AG. Reglementări specifice privind gestionarea informațiilor privilegiate sunt prevăzute în Directiva de conformitate a Kontron AG, aplicabilă tuturor angajaților relevanți, în plus față de acest Cod de conduită.

În cazul în care aveți îndoieli sau întrebări legate de gestionarea informațiilor privilegiate sau orice incidente legate de gestionarea confidențială a informațiilor privilegiate, vă rugăm să contactați echipa de conformitate Kontron la adresa: c compliance@kontron.com.

 

SECRETE COMERCIALE, PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

Angajații sunt obligați să trateze informațiile nepublice (de exemplu, secrete comerciale, proprietate intelectuală și informații confidențiale) în mod confidențial și trebuie să se asigure că acestea nu sunt accesibile unor terțe părți. Terțele părți sunt definite, de asemenea, ca fiind membrii familiei, prietenii și cunoștințele, persoanele care nu lucrează cu sau pentru Kontron Group, precum și angajații Kontron Group, pentru care accesul la astfel de informații nepublice nu este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile în mod profesional. Confidențialitatea informațiilor privind secretele operaționale și secretele de afaceri trebuie să fie strict protejată. Activele corporative ale Kontron (inclusiv secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și know-how-ul) sunt esențiale pentru succesul comercial al Grupului Kontron. Din acest motiv, fiecare companie a Grupului Kontron trebuie să se asigure că aceste active sunt gestionate în mod responsabil și sunt pe deplin protejate. Toți angajații se angajează să se abțină de la divulgarea chestiunilor interne confidențiale sau a informațiilor confidențiale referitoare la activitatea proprie a Kontron sau la cea a partenerilor de afaceri sau a furnizorilor Kontron. Informațiile confidențiale includ informații marcate ca atare și informații care, prin însăși natura lor, nu ar trebui să fie făcute publice, în special secrete de afaceri și de operare, proprietate intelectuală și know-how, precum și cifre nepublicate din documentația de raportare și contabilitate. Același lucru este valabil și pentru informațiile partenerilor de afaceri sau furnizorilor Kontron. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate de fiecare companie a Grupului Kontron, ținând cont de dimensiunea și activitatea sa, pentru a securiza secretele comerciale, datele personale, orice alte informații confidențiale referitoare la companie, precum și informațiile confidențiale de la terțe părți.

 

 

În cazul în care orice informație nepublică menționată ajunge în atenția unor terțe părți, angajații trebuie să își informeze imediat superiorul, conducerea locală și echipa de conformitate la adresa: ccompliance@kontron.com.

 

LEGILE PRIVIND SECURITATEA INFORMATICĂ, PROTECȚIA DATELOR ȘI CONFIDENȚIALITATEA

Fiecare companie din Grupul Kontron respectă Cadrul de securitate IT al Grupului Kontron, precum și cadrul de conformitate GDPR. Informațiile confidențiale trebuie să fie protejate împotriva accesului neautorizat. În cadrul Grupului Kontron, informațiile trebuie împărtășite doar cu acei angajați care au nevoie de ele pentru a-și gestiona responsabilitățile profesionale. Obligația angajaților de a păstra secretul se aplică și după încetarea contractului de muncă.

 

Grupul Kontron respectă toate legile aplicabile în materie de confidențialitate (inclusiv GDPR, precum și legile locale aplicabile fiecărei companii din Grupul Kontron) și fiecare companie din Grupul Kontron asigură siguranța și protecția datelor într-un mod adecvat și legal.

 

În cazul în care apar întrebări cu privire la legile privind securitatea IT, protecția datelor sau confidențialitatea sau dacă angajații observă încălcări (de exemplu, ale cadrului sau reglementărilor respective), vă rugăm să contactați privacy@kontron.com.

 

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE TERȚILOR

Grupul Kontron respectă drepturile de proprietate intelectuală ale terților (cum ar fi mărcile comerciale, brevetele, desenele și modelele, drepturile de autor, secretele comerciale și activele corporale) în măsura în care cunoaște acest lucru. Drepturile de proprietate intelectuală ale terților sunt utilizate numai după ce au fost asigurate în mod corespunzător drepturile de utilizare a acestora.


 

 

TRATAMENTUL PROPRIETĂȚII KONTRON/A TERȚILOR

 

Angajații sunt obligați să trateze cu cea mai mare grijă bunurile și resursele Kontron (cum ar fi telefoanele, copiatoarele, faxurile, echipamentele multifuncționale de birou, PC-urile, inclusiv software-ul și alte licențe, precum și intranet/internet, mașinile companiei și alte instrumente furnizate de Kontron pentru desfășurarea activităților de lucru). Proprietatea și resursele companiei trebuie utilizate cu atenție și în mod durabil; numai în scopuri profesionale, cu excepția cazului în care Kontron AG sau companiile respective din Grupul Kontron au aprobat utilizarea în scopuri private. Același lucru se aplică și în ceea ce privește proprietatea terților, de exemplu, proprietatea clienților sau a partenerilor de afaceri ai Kontron.


 

 

MEDIA ȘI INTERNET

 

Deoarece Kontron AG este listată la Bursa de Valori din Frankfurt și își desfășoară activitatea la nivel internațional, Kontron AG se află în atenția unui public larg și este supusă unor cerințe legale stricte privind publicarea aspectelor corporative. O comunicare uniformă și factuală este deosebit de importantă pentru Kontron AG. Prin urmare, este responsabilitatea Consiliului de administrație și a departamentului respectiv de relații cu investitorii să furnizeze informații privind dezvoltarea Grupului Kontron în ansamblu, a sectoarelor de activitate și a mediului de afaceri.

Orice întrebări referitoare la astfel de subiecte ale Grupului Kontron în ansamblu trebuie adresate echipei de relații cu investitorii la adresa: ir@kontron.com.

 

Dezvoltarea afacerii locale a companiei respective și informațiile în acest sens, sunt la latitudinea companiei locale în cauză, în măsura în care Grupul Kontron în ansamblu nu este afectat.


 

 

COMPORTAMENT NECORESPUNZĂTOR ȘI PLÂNGERI

 

Încălcarea normelor de comportament profesional și alte forme de comportament profesional necorespunzător au consecințe grave pentru angajat și pentru Grupul Kontron. Conduita necorespunzătoare nu va fi tolerată. Managerii Grupului Kontron trebuie să servească drept modele de urmat în această privință. Grupul Kontron pedepsește fiecare caz de conduită profesională necorespunzătoare și ilegală comisă cu bună știință, precum și orice încălcare a liniilor directoare interne. Acest lucru se face într-un mod consecvent. Pedeapsa nu ține cont de rangul sau de poziția angajatului în cadrul corporației.

Toți angajații, precum și orice terți au dreptul de a raporta cazurile de încălcare a reglementărilor de conformitate, fie că sunt dovedite sau suspectate. Acest lucru trebuie făcut prin intermediul canalului de raportare a avertizorilor: https://compliance.snt.at/#/ sau - dacă se dorește -

›      direct unui membru al Comitetului executiv al Kontron AG sau

›      direct către echipa de conformitate a Grupului Kontron la adresa compliance@kontron.com

›      direct la un manager de rang superior sau la superiorul angajatului.

Toate plângerile pot fi depuse în orice moment, atât în mod confidențial, cât și anonim. Grupul Kontron acordă o mare importanță faptului că angajații săi sunt dispuși să raporteze cazurile de încălcare a codurilor de conformitate și suspiciunile în acest sens și că pot face acest lucru fără teama de a suferi sancțiuni juridice, profesionale sau personale. Toate plângerile vor fi investigate. Dacă este necesar, vor fi puse în aplicare măsuri corective. Toată documentația va fi păstrată confidențială în măsura permisă de lege. Nu se va tolera niciun fel de represalii împotriva reclamanților.

Choose language